Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden The Workbrand
Versie juni 2022

Los van of je ervan houdt of niet (wij niet zo), geven een heleboel regeltjes wel een heleboel duidelijkheid. En minder ruimte voor discussie. Zo houden we allemaal meer tijd over om ons te richten op dat waar we goed in zijn.

1.     Algemeen

1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder contact en alle opdrachten, werkzaamheden, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen The Workbrand en zijn opdrachtgevers en/of hun rechtsopvolgers.
1.2    Wanneer de opdrachtgever namens een derde partij optreedt of handelt, is het zijn verantwoordelijkheid deze partij te informeren over deze algemene voorwaarden. In geval van schade of verplichtingen die niet nagekomen zijn, blijft de oorspronkelijke opdrachtgever aansprakelijk, ook wanneer deze veroorzaakt zijn door de derde partij.
1.3    Aanvullende of afwijkende bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig na schriftelijke overeenkomst.
1.4    Deze algemene voorwaarden worden gelijktijdig verstrekt met de offerte en/of uitvoerovereenkomst en zijn tevens te raadplegen via de website van The Workbrand.

2.     Geheimhouding

2.1    The Workbrand verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever die in het kader van de opdracht gekregen worden en waarvan bekend is of aangenomen kan worden dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich uit tot na de beëindiging van de opdracht.

3.     Offerte en offertekosten

3.1    Aan een oriënterend gesprek met The Workbrand zijn geen kosten verbonden. Indien het eerste gesprek verder gaat dan een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat er al wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Stelt de opdrachtgever prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het afgesproken uurtarief.
3.2    Een offerte van The Workbrand is geldig voor de duur van 45 dagen of tot de vermelde datum.
3.3    De voorstellen die door The Workbrand in de offerte geleverd worden, blijven eigendom van The Workbrand en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 162, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek.
3.4    De offerte wordt door The Workbrand opgesteld op grond van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht en zorgt ervoor dat de bij de opdracht betrokken medewerkers in voldoende mate bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar zijn.
3.5    Een opdracht komt tot stand wanneer de opdrachtgever akkoord is met de inhoud en de tarieven die in het voorstel worden genoemd. Akkoord gaan gebeurt door het voorstel te ondertekenen. Of door het akkoord kenbaar te maken in een begeleidend schrijven, bijvoorbeeld per e-mail, waarbij duidelijk is dat gerefereerd wordt aan het voorstel dat van toepassing is. Mondeling akkoord is ook mogelijk.
3.6    Mocht een akkoord niet definitief op schrift worden gesteld, maar blijkt uit de contextuele communicatie dat er een impliciet akkoord op het voorstel gegeven wordt, of op een specifiek en afgebakend deel van het voorstel, ook dan kan de inhoud van het voorstel tussen opdrachtgever en The Workbrand als akkoord worden beschouwd.
3.7    Offertes, overeenkomsten, opdrachtbevestigingen en/of andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Wanneer er sprake is van een samengestelde prijsopgave, is The Workbrand niet verplicht tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.8    The Workbrand kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden wanneer de opdrachtgever kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, of een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.
3.9    The Workbrand heeft het recht om de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen als gevolg van wettelijke maatregelen. Eventuele directe of indirecte, uit wettelijke maatregelen voortvloeiende extra kosten, mogen aan de opdrachtgever worden doorberekend.
3.10    Wanneer The Workbrand na opdrachtverstrekking de opdracht heeft ingepland en deze wordt door de opdrachtgever ingetrokken, verzet of geannuleerd, wordt er tot 1 week voor aanvang van de werkzaamheden € 100 administratieve kosten in rekening gebracht. Tot 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt 25% van het totaalbedrag van de opdracht in rekening gebracht en tot 1 werkdag voor aanvang van werkzaamheden wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Op de dag van de aanvang van de werkzaamheden wordt 100% van het totaalbedrag van de opdracht in rekening gebracht.

4.     Trainingen

4.1    Bij individuele inschrijving voor een training worden alle trainingskosten vooraf betaald op de aangegeven betaalwijze. Bij afmelding eerder dan 2 weken voor de trainingsdatum, krijgt de deelnemer 50% van de trainingskosten geretourneerd. Bij afmelding korter dan 2 weken voor de trainingsdatum, worden de trainingskosten niet geretourneerd. Wel mag de deelnemer een vervangend deelnemer regelen.
4.2    Bij incompanytrainingen en presentaties door The Workbrand, worden 50% van de kosten vooraf betaald en 50% van de kosten na de training/presentatie. Bij annulering korter dan 2 weken voor de datum van de training of presentatie worden de 50% vooraf betaalde kosten, niet geretourneerd.

5.     Inschakelen van derden

5.1    The Workbrand kan een of meer derden inschakelen om de opdracht of delen daarvan uit te voeren. Deze derden factureren hun producten of diensten aan The Workbrand tenzij anders is overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.
5.2    Voor het inschakelen van derden verleent de opdrachtgever ontheffing voor de in artikel 1.1 genoemde geheimhouding.

6.     Leveringsvoorwaarden

6.1    De datum waarop een opdracht opgeleverd dient te worden, wordt in overleg tussen beide partijen overeengekomen.
6.2    Indien de opdrachtovereenkomst een planning bevat waarin contactmomenten met bedrijfsmedewerkers en/of de opdrachtgever zijn opgenomen en er afgeweken wordt van deze afspraken, behoudt The Workbrand zich het recht voor de datum waarop de opdracht opgeleverd diende te worden, te wijzigen.

7.     Betaling

7.1    Betaling dient uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. Wordt de factuur niet binnen die termijn betaald, volgen maximaal 3 herinneringen voor inschakeling van het incassobureau.
7.2    Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-.
7.3    Bij langdurige of omvangrijke opdrachten kan The Workbrand betaling in termijnen verlangen.
7.4    De betalingsverplichting geldt ook als de opdrachtgever het eindproduct zoals bijvoorbeeld de teksten van vacatures en/of websites, het eindrapport of adviezen, niet gaat toepassen of gebruiken.
7.5    Wanneer de opdrachtgever naast de vooraf gestelde opdrachtovereenkomst extra diensten, contactmomenten of rapportages van The Workbrand verwacht zullen de kosten hiervan op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht tegen het geldende uurtarief van The Workbrand.

8.     Aansprakelijkheid

8.1    Aansprakelijkheid van The Workbrand voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie is in alle gevallen uitgesloten.
8.2    De opdrachtgever is zelf eindverantwoordelijk voor het controleren van de inhoud, vorm en kwaliteit van het geleverde werk, teksten en diensten. Fouten in een publicatie vallen niet onder de verantwoording van The Workbrand.
8.3    The Workbrand heeft nog geen enkele deadline gemist. Mocht dit onverhoopt toch (dreigen te) gebeuren, zal The Workbrand proberen dit in goed overleg op te lossen. The Workbrand is niet aansprakelijk voor het mogelijk voortvloeien van schade door het missen van een deadline.

9.     Auteursrechten

9.1    Zolang het werk niet is geleverd door The Workbrand of nog niet geheel is betaald door de opdrachtgever, blijven alle rechten bij The Workbrand.
9.2    The Workbrand verleent bij levering van teksten en andere werken een exclusieve licentie voor het eenmalige publicatierecht, waarbij The Workbrand zijn auteursrechtelijke bevoegdheden behoudt. Het eenmalige publicatierecht is uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Herpublicatie in het overeengekomen medium en ieder ander gebruik dan overeengekomen, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Workbrand. Voor deze toestemming kan The Workbrand een vergoeding vragen.
9.3    Bij een door de opdrachtgever verrichte ingrijpende wijziging van de door The Workbrand geleverde tekst, die niet de goedkeuring krijgt van The Workbrand, kan The Workbrand op grond van de Auteurswet het gebruik van de tekst verbieden. In dat geval is de opdrachtgever verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de opdrachtgever verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.
9.4    Bij inbreuk op het auteursrecht is de opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd. Als inbreuk op het auteursrecht van The Workbrand wordt onder meer beschouwd: hergebruik van zijn werk zonder toestemming, publicatie in enig ander medium dan overeengekomen en/of aantasting van zijn werk. Bovengenoemde bepalingen hebben ook betrekking op de teksten die The Workbrand van derden betrekt.
9.5    The Workbrand behoudt het recht geschreven teksten voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken in zijn portfolio of via andere promotiekanalen.

10.  Concept en herziening

10.1    Zodra The Workbrand het concept geleverd heeft aan de opdrachtgever, dient de opdrachtgever binnen een termijn van 2 weken feedback te geven. Eventueel volgt hierna een eenmalige herziening (correctieronde). Meer herzieningen zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen; deze worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht tegen het geldende uurtarief van The Workbrand. Indien de opdrachtgever niet binnen dit gestelde termijn van 2 weken feedback gegeven heeft, wordt het concept de definitieve versie van de opdracht zoals overeengekomen.

11.  Tussentijdse wijziging van de opdracht

11.1    Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging uitgebreid wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. De aanvullende opdracht wordt vastgelegd in een aanvullende opdrachtbevestiging of wordt op verzoek eerst apart geoffreerd.
11.2    Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de opdrachtgever de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken is The Workbrand niet verplicht teksten of producten die nog niet gereed zijn te leveren. The Workbrand heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.
11.3    In geval van overmacht bij The Workbrand zal deze daarvan mededeling doen of laten doen aan de opdrachtgever. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van The Workbrand opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende twee maanden niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De opdrachtgever heeft de verplichting om The Workbrand het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en hem dat gedeelte te betalen.

12.  Geschillen

12.1    Op elke overeenkomst tussen The Workbrand en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen The Workbrand en de opdrachtgever proberen deze in eerste instantie te schikken. Wanneer het onmogelijk is gebleken een geschil te schikken, zal dit worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van The Workbrand.

13.  Slotbepaling

13.1    Bij het vernietigd worden of nietig zijn van een bepaling van deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Betreffende bepaling zal worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen bepaling. Op alle overeenkomsten, offertes, opdrachten, aanvragen, aanbiedingen en diensten van The Workbrand is het Nederlands recht van toepassing.